ทุกก้าวย่างที่ผ่านไปกว่า 30 ปี นับเป็นเวลาที่มีคุณค่ายิ่งบริษัท โฟร์พัฒนา จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจรับสร้างบ้านบนที่ดินโดยไม่ใช้ผู้รับเหมาช่วง สะสมประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมาอย่างยาวนาน จนได้ก้าวขึ้นเป็นบริษัทรับสร้างบ้านที่มีมาตรฐานระดับแนวหน้าของประเทศไทย โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โฟร์พัฒนาดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า คู่ค้า พันธมิตร พนักงานในองค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม แม้จะเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนักแต่เราก็ประสบความสำเร็จ ซึ้งทั้งหมดล้วนเป็นผลมาจากความมุ่งมั่นที่เต็มเปี่ยมด้วยพลัง

            อย่างไรก็ตามการก้าวย่างเข้าสู่ทศวรรษที่ 4 อย่างมั่นคงและยั่งยืน นับเป็นสิ่งที่ท้ายทายยิ่งขึ้น หากเปรียบองค์กรของเราดั่งต้นไม้ใหญ่ ก็จำเป็นต้องมีรากฐานที่แข็งแกร่ง แผ่กิ่งก้านออกไป เพื่อให้ร่มเงาและดอกผล ซึ่งนั้นก็หมายถึงทั้งองค์กรและพนักงานทุกคนจะต้องทำงานด้วยใจอย่างเต็มศักยภาพ ด้วยความเป็นมืออาชีพ มีความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม และคุณธรรม เพื่อที่จะนำพาองค์กรให้ได้รับความเชื่อมั่น เชื่อถือ และเติบโตอย่างมั่นคงต่อไป ภายใต้ความพึงพอใจและความสุขร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นการเผื่อแผ่ให้ร่มเงากับทุกสิ่งที่อยู่ภายใต้กิ่งก้านนั้น เป็นไปตามแนวคิดที่ว่า องค์กรต้องมีคุณค่าต่อสังคม เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม มีการช่วยเหลือเกื้อกูล แบ่งเบาภาระของสังคมโดยรวม และอยู่ภายใต้ปรัชญาแห่งความพอเพียง ด้วยความพอเหมาะพอดี เพื่อนำไปสู่การดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

            โฟร์พัฒนา ขอขอบคุณทีมงานทุกคนที่ทุ่มเททำงานด้วยความตั้งใจ ขอบคุณพันธมิตรทางธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจร่วมกันด้วยความซื่อสัตย์เสมอมา และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับลูกค้าทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจ โฟร์พัฒนา และบริษัทในเครือ ทำให้เราเกิดกำลังใจอันเป็นแรงผลักดันให้มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ดีของสังคมและประเทศชาติต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

2017 October
2017 September
2017 August
2017 July
2017 June
2016 December
2017 January
2017 February
2017 Mar
2017 April
2017 May
 
 
Fourpattana บริษัทรับสร้างบ้าน

บริษัท โฟร์พัฒนา จำกัด

เลขที่ 2 ซ.ลาดปลาเค้า 10
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 10230

SOCIAL MEDIA
>
FOR INFORMATION AND CUSTOMER SERVICE
02 940 3789